Jump to main content

Kodeks Postępowania

W Saferoad wierzymy w sprawiedliwy handel oraz wolną konkurencję. Jesteśmy zaangażowani w zaspokajanie potrzeb naszych klientów w sposób przewidywalny i odpowiadający ich wymaganiom. Nasza spójna oraz etyczna strategia biznesu, w połączeniu z wyznawanymi przez nas wartościami, stanowią o naszej przewadze w stosunku do konkurencji.

Kodeks Postępowania określa podstawowe zasady działania Saferoad w odniesieniu do etyki biznesowej, naszego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Kluczowe zasady to szacunek i etyczne działanie, zgodność z przepisami w krajach, gdzie jest obecny Saferoad, bezpieczne przechowywanie informacji, bezpieczne prowadzenie biznesu i bezpieczne środowisko pracy oraz zmniejszenie wpływu na środowisko wynikającego z działań firmy. Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich pracowników, zakontraktowanych konsultantów i członków zarządu. Zapisy Kodeksu są ostateczne, a ich naruszenie może spowodować wszczęcie wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego, zwolnienie lub nawet wszczęcie postępowania sądowego.